3
  Почетак | Геодезија | Програми | Контакт | Претрага | Огласи | Фонтови |
  Геодезија : : Геодезија 1 | Геодезија : : Геодезија 2 | Геодезија : : Геодезија 3 |
  Геодезија : : Геодезија 1->{ 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2.5. | 2.6. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.6. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 7.3. | 8.5. | 9.1. }

    1. Uslovi kod nivelira sa reverzibilnom libelom

Ovi niveliri su namenjeni uglavnom za teh. nivelman i teh. nivelman povećane tačnosti. Moraju da zadovolje sledeće uslove:

1.Uslov: Da vizura bude paralelna sa podužnom osom durbina.

Ispitivanje: nivelir se postavi na stanicu, na 3-4m postavi se kolac A, a na 50-60m kolac B. Na tačkama A i B drže se letve. U prvom položaju durbina (kad je libela sa donje strane) očitaju se letve (l'a i l'b). Zatim se isto uradi u drugom položaju durbina (l''a i l''b). Razlika čitanja na prednjoj letvi je posledica nepoklapanja ose durbina i centra ob.sočiva. Razlika na drugoj letvi nastaje i zbog neparalelnosti vizure i podužne ose.

lb=(l'b+l''b)/2 ±(l'a+l''a)/2

rektifikacija: pomera se končanični prsten dok se srednja crta končanice ne dovede na čitanje lb.

2.Uslov: Da je osa libele paralelna sa osom durbina.

Ispitivanje: Potrebno je dovesti durbin u prvom položaju u pravac dva položajna zavrtnja i sa njima dovesti libelu da vrhuni. Okrenuti durbin u drugi položaj (libela je iznad durbina), i ako mehur odstupa, polovina odstupanja nastaje zbog nehorizontalnosti ose durbina, a druga zbog neparalelnosti osa.

Rektifikacija: Jedna polovina odstupanja se poništava sa korekcionim zavrtnjevima na libeli, a druga pomoću elevacionog zavrtnja. Zatim se durbin rotira za 90o oko podužne ose, i uz pomoć korekcionih zavrtnjeva na libeli poništiti celokupno odstupanje.

3.Uslov: Da je osa libele na durbinu upravna na glavnu osu durbina.

Ispitivanje: Potrebno je dovesti durbin u prvom položaju u pravac dva položajna zavrtnja i sa njima dovesti libelu da vrhuni. Okrenuti durbin za 180o i uočiti odstupanje.

Rektifikacija: Pola odstupanja se poništava pomoću položajnih zavrtnjeva, a pola sa elevacionim zavrtnjem. Obično se ovaj uslov dobro ispita i označi se nulti položaj.

4.Uslov: Da je horizontalna crta končanice zaista horizontalna.

Ispitivanje: Uoči se jedna dobro vidljiva tačka i sa horizontalnom crtom končanice uz pomoć mikrometarskog zavrtnja se prelazi preko nje. Ako pri tome crta odstupi od tačke, uslov nije zadovoljen.

Rektifikacija: Potrebno je rotirati ceo durbin oko podužne ose pomoću korekcionog zavrtnja.

 

 


Geodera 2002